top of page
Lab Experiments

פרוטוקול שיטות עבודה

בנייה של עקומת כיול בעזרת ספקטרופוטומטר

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות וכפפות.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • קיווטות

 • פיפטה

 • מבחנות

 • מבחנות אפנדורף

 • פיפטור 1000 מיקרוליטר + טיפים

 • פיפטור 200 מיקרוליטר + טיפים

חומרים
דרושים:

 • מים

 • תמיסת צבע מאכל כחול 0.1%

 • תמיסת נעלם – תמיסת צבע מאכל כחול בריכוז לא ידוע

מהלך ההכנה

 1. הכנת 3 מ״ל תמיסת אם בריכוז 0.005%:

א. מדדו 150 מיקרוליטר תמיסת צבע מאכל כחול בריכוז 0.1% והעבירו למבחנה.

ב. השלימו עם מים לנפח סופי של 3 מ"ל.

2. הכנת תמיסות צבע מאכל (במבחנות אפנדורף) לעקומת כיול:

א. תמיסת 0.003%: 600 מיקרוליטר מתמיסת האם + 400 מיקרוליטר מים.

ב. תמיסת 0.001%: 200 מיקרוליטר מתמיסת האם + 800 מיקרוליטר מים.

ג. תמיסת 0.0005%: 100 מיקרוליטר מתמיסת האם + 900 מיקרוליטר מים.


להמשך הפרוטוקול יש להכנס לקישור הבא:


מהלך הדגמה, תוצאות והסבר מדעי
.pdf
Download PDF • 196KB

טיפים

 • כאשר הבליעה הנמדדת של תמיסת הנעלם (ריכוז לא ידוע) גבוהה מ-1 (מחוץ לטווח עקומת הכיול) יש למהול אותה ביחס ידוע, למדוד את הבליעה של התמיסה המהולה ולחשב את ריכוז התמיסה המהולה באמצעות משוואת הקו הישר. לאחר מכן יש להכפיל את ריכוז התמיסה המהולה ביחס שבו מהלנו כדי לקבל את ריכוז התמיסה המקורית.

 • לפרוטוקול מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה באחוז משקלי

 • מכשיר הספקטרופוטומטר משמש גם לקביעת מידת העכירות של תמיסות לא צלולות, כמו תמיסה המכילה חיידקים.

פינוי חומרים

stock-photo-scientist-sketching-dna-structure-189666014.jpeg
bottom of page