top of page

(מועד עדכון אחרון: 31 בינואר 2022)

משתמש/ת נכבד/ה,

ברוך הבא לאתר האינטרנט של"לבורנTEAM" – "הבית של קהילת הלבורנטים.ות בישראל" – מיסודו של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) (להלן: "האתר",  ו-"המכון" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המכון והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד

הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות שהיא חלק בלתי נפרד מהם ("תנאי השימוש").

כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.  אנא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. אנא הקפד גם לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות. לנוחות - לצד כותרת תנאי השימוש (ולצד כותרת מדיניות הפרטיות) מתפרסם מועד העדכון האחרון שנעשה בהם. כל שימוש שהוא באתר לאחר שינוי תנאי השימוש מעיד על הסכמה להם.

לחלקים מסוימים באתר או לשימוש בחלק מהשירותים שבו עשויים לחול תנאים ייעודיים, וככל שכך – תתפרסם הודעה בהתאם ותנאים אלו יחולו בנוסף לתנאים הייעודים, בכפוף לכך שבמקרה של סתירה מפורשת יגברו התנאים הייעודים בקשר עם השימוש באותו חלק או שירות שלגביו הם התפרסמו.

ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לגלוש בו או להשתמש בו בכל אופן אחר שהוא.
 

1. כללי

1.1 האתר נועד בעיקר לספק מידע ללבורנטים ובכלל זאת: מידע מדעי, מידע חינוכי מדעי, מידע על פעילויות חינוכיות מדעיות, מידע על המכון ועל פעילויות המכון וכן לשמש במה לפרסומי מידע בתחומים שונים שעשויים לעניין לבורנטים. האתר כולל גם קישורים לאתר מכון דוידסון ולאתרי משנה של משרד החינוך.

1.2      הבהרה חשובה

תכני האתר כוללים מידע  והצעות לניסויים מדעיים שונים בעלי ערך לימודי חינוכי ללבורנטים מקצועיים ומנוסים בסביבה נאותה ובטוחה.

הניסויים הללו מבוססים על מידע או שיטות ידועות וקיימות, עם זאת, כשמם כן הם – הצעות לניסויים מדעים בידי לבורנטים מקצועיים ומנוסים בסביבה נאותה ובטוחה בלבד !

הניסויים מיועדים לביצוע על ידי אנשי מקצוע – לבורנטים מיומנים בלבד שלהם ההיכרות, הידע, הניסיון עם החומרים ושיטות העבודה המקובלים בתחום והמוזכרים ביחס לכל ניסוי וכן תוך ביצוע הניסוי בסביבה נאותה ומבוקרת עם אמצעי אבטחה.

חובה בטרם ביצוע הניסוי לבחון את הפרוטוקולים (קישור) וכן את שיטות העבודה (קישור) ולהקפיד על סביבת עבודה בטוחה ונאותה.

עליך להשתמש בחומרים לפי הסדר שהותווה, בכמויות ובאמצעי הזהירות המתאימים וזאת על מנת שהניסוי יצליח ולא יוביל לפגיעה ו/או לנזק.

יש להקפיד על כללי הזהירות כאשר אתה עורך ניסויים מדעיים באשר הם – גם ניסויים "פשוטים".  

ככל שאין ודאות מלאה ביכולת לבצע הניסוי בסביבה נאותה ומאובטחת באמצעות לבורנט מיומן – יש להימנע מביצועו. ככל שפרט כלשהוא בקשר עם ניסוי אינו ברור דיו, אינו ישים בנסיבות מסוימות – יש להימנע מביצוע הניסוי.1.3 האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו, ליקויו, או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

הגם שהמכון נקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהאתר יפעל באופן שוטף ותקין, היכולת לשלול ליקויים או שיבושים היא מוגבלת. משכך, יש גם לקחת בחשבון שהאתר מצוי בתקופת השקה והוא עלול לסבול 'ממחלות ילדות' ומכמות מוגברת של ליקויים ושיבושים לעומת אתרים ותיקים.

 

1.4 מדיניות פרטיות

המכון מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המכון [למדינות הפרטיות העדכנית נא לחץ כאן] והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

 

2. שימוש מותר ושימוש אסור באתר

 2.1 השימוש באתר מותר לשימוש עצמי בלבד ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אין להשתמש בו לשימוש מסחרי או לכל שימוש אחר שלא הותר מפורשות בתנאי השימוש.

2.2  חל איסור על כל שימוש לא חוקי באתר. אם המכון יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש מותר באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך באתר או באיזה מהשירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

2.3 האתר כולל אפשרות לפנות במייל למנהלי האתר בעניינים שונים, כולל לצורך פרסום מידע באתר. חל איסור על פניה למנהלי האתר שכוללת תוכן או כל מידע אחר שאינו חוקי, ובכלל זאת תוכן משמיץ, מפר זכויות צדדים שלישים, התחזות לאחרים, משלוח קבצים או תוכנות מפגעות וכיוצ"ב. פרסום תוכן באתר באמצעות מנהלי האתר אינו גורע מאחריותך המלאה והבלעדית לכל תוכן שאתה מוסר למנהלי האתר, לרבות תוכן שאתה מעוניין לפרסם באתר.

 

אתה מתחייב לשפות את המכון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות במקרה של טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי המכון בגלל שימושך באתר, ובכלל זה פרסום תכנים באתר (בין אם באמצעות מנהלי האתר ובין אם לא), רישום לשירותים באתר או מהצבת קישורים לאתר. 

3. קניין רוחני

זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בשירותים ובתכנים הכלולים בו (למעט תכנים שגולשים באתר מפרסמים, ככל שהאתר כולל אפשרות שכזו), וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הם בבעלות הבלעדית של המכון או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ככל שתפנה למנהלי האתר או למכון בכל דרך אחרת בעצות או ברעיונות בקשר עם האתר, אתה מקנה למכון רישיון שימוש, בלתי הדיר לצמיתות, ליישם או להשתמש בכל דרך אחרת, ללא תמורה וללא חובה ליתן קרדיט ברעיונות ובעצות שתיתן למנהלי האתר או למכון.

ככל שתפנה למנהלי האתר או למכון בכל דרך אחרת, לפרסום תכנים באתר, אתה מקנה למכון רישיון שימוש בלתי הדיר, לצמיתות, לפרסם התכנים באתר או בכל מדיום נוסף או אחר (של המכון או של כל צד שלישי הקשור למכון), לבצע בהם הגהות, עריכה לשונית, ליצור מהם יצירות נגזרות ולהתיר לגולשים אחרים להשתמש בהם בכל אחד מהשימושים האמורים. המכון יהיה רשאי לפרסם קרדיט באופן, בגודל ובמיקום לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן ללא מתן קרדיט בכפוף לכך שככל שהמכון יפרסם פרסום שלך ללא כל קרדיט תהיה רשאי להתנות (בפניה בכתב למנהלי האתר) את המשך הפרסום במתן קרדיט בתוך שלושים ימים מפנייתך. בנוסף, ככל שהמכון יפרסם קרדיט, תהיה רשאי לבקש מהמכון (בפניה בכתב למנהלי האתר) להסיר את הקרדיט.

 

המכון מכבד זכויות צדדים שלישים והוא מקפיד על שימוש בתכנים שבבעלות צדדים שלישיים כדין. אם אתה סבור כי תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. 

 4. תכני האתר

4.1 תכני האתר כוללים סרטונים ותכנים אחרים מסוגים שונים.

לגבי תכנים שאינם סרטונים – למעט שימוש עצמי לא מסחרי שהוא בגדר שימוש הוגן לפי דין – אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב.

לגבי סרטונים – סרטונים המוטמעים באתר מתוך אתר YouTube: ניתן להשתמש בסרטונים בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube (בד"כ creative commons או standard YouTube license), שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע מתחת לכל סרטון.

סרטונים המוטמעים מאתרים אחרים: אם מופיע קישור לרישיון, יש לבדוק בהתאם לרישיון המקושר. אם אין קישור לרישיון, יש לנהוג בהתאם לתנאים המתפרסמים באתר שממנו נלקח הסרטון.

4.2 אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך, ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

5 . שירותים הטעונים רישום

 5.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום או פניה למנהלי האתר, וייתכן כי במסגרת ההרשמה או הפניה למנהלי האתר תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי, אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, לא תוכל להירשם לשירות או לקבל שירות באמצעות מנהלי האתר.

חל איסור על התחזות או על מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים או פניה למנהלי האתר אתה מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות.

ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

יתכן שחלק מהשירותים יהיו כרוכים גם בתשלום מקוון. במקרים שכאלה, התשלום ייעשה באמצעות שירותי צדדים שלישיים (המספקים שירותי רכישה מקוונים), והשימוש בשירותים כאמור כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמתפרסם באתרי אותם צדדים שלישיים.

5.2 המכון רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המכון לבטל את רישומך לשירות הכרוך בתשלום, או לחסום את גישתך לשירות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

7. קישורים והפניה למידע חיצוני לאתר

7.1 קישורים לאתר: אפשר לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למכון. המכון שומר על זכותו לבטל את הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין לבצע קישורים סמויים לעמודים פנימיים באתר, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהמכון) ללא קבלת הסכמת המכון מראש ובכתב. "אתרים אסורים" הם אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים פעילות חוקית או המשמשים במה לפעילות כזו, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

 

8 . העדר אחריות ושיפוי

8.1 האתר והשירותים שבו מועמדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה לפי הדין.

8.2 תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמתך המפורשת שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד, ושלמכון לא תהיה כל אחריות כאמור בסעיף 8.1 לעיל.

8.2 המכון אינו מתחייב לזמינות או איכות האתר והשירותים שבו ובכלל זאת כי אלה יפעלו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

8.3 המכון אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל נזק שהוא (לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה אי נוחות או אבדן שייגרם עקב השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו או באיזה מהתכנים והשירותים שבו.

 

 

9 . שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

9.1 המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.2 המכון רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.3 שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

10.  עדכון תנאי השימוש

המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותיו כל שימוש.

 

11. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב‒יפו. 

פנה אלינו בדוא"ל: davidson@weizmann.ac.il
בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 761000

למדיניות פרטיות לחץ כאן

תנאי שימוש
תנאי שימוש למשתמשי אתר לבורנטים מבית מכון דוידסון לחינוך מדעי

bottom of page