top of page

מילון מונחים

מונחים בנושא פיזיקה

ֶאֶקְסְטְרַפּוֹלַצְיָה/חִיּוּץ

שיטה להעריך בקירוב נתונים לא ידועים על סמך נתונים ידועים ובהסתמך עליהם.

אדהזיה

משיכה בין שטח הפנים של שני חומרים שונים, מתקיימת בין נוזל למוצק או בין שני מוצקים.

אופטיקה גאומטרית

מודל באופטיקה המתאר את התפשטות האור באמצעות קווים ישרים.

איזוטופ

אטומים של אותו יסוד שיש להם מספר אטומי זהה אך מסה אטומית שונה. שני אטומים יהיו איזוטופים זה לזה כאשר לשניהם אותו מספר פרוטונים, אולם הם שונים במסתם, כלומר במספר הנויטרונים שבהם.

אינְטֶרְפּוֹלַצְיָה/בִּיּוּן

שם כולל לשיטה בתחום האנליזה הנומרית. הרעיון המרכזי העומד מאחורי גישה זו הוא האפשרות לייצר מידע חדש מאוסף נתונים סופי ובהסתמך עליו.

אינטראקציה

פעולה הדדית בין שני גופים, או הכוח ששני גופים מפעילים זה על זה.

אלסטיות

תכונה של חומר המתארת את התנגדותו לכוח חיצוני, ואת יכולתו של החומר לחזור לצורתו ולממדיו המקוריים לאחר הסרת הכוח.

אלקטרומגנטיות

ענף בפיזיקה העוסק בתופעות הקשורות למטען חשמלי. אלקטרומגנטיות עוסקת בשדות חשמליים ומגנטיים, כמו גם באור ובקרינה אלקטרומגנטית. 

אלקטרוסטטיקה

תחום בפיזיקה העוסק בחקר תופעות הקשורות במטענים חשמליים שאינם נעים (סטטיים).

אמפליטודה/משרעת

תכונה מתמטית שמשמשת לאיפיון גל. היא מבטאת את ההפרש בין הערך המקסימלי לערך המינימלי, את האורך האנכי בין שיא לעמק.

אמפר

יחידה למדידת עוצמת זרם חשמלי. מסומנת באות A.

אנטרופיה

אחד הגדלים התורמים לאנרגיה החופשית של מערכת. מסומנת לרוב באות S.
מתייחסת לכל המצבים שיכולים להתקיים במערכת. ככל שיכולים להתקיים במערכת יותר מצבים כך מידת האנטרופיה עולה.

Anchor 1
bottom of page