top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

אלקטרוסטטיקה
הדגמות עם מחולל ואן-דה-גרף

הוראות

בטיחות:

 •  יש לבדוק שהמכשיר כבוי ושמתג ההפעלה במצב OFF לפני חיבור המכשיר לחשמל

 •  חשוב לפרוק מתח בין הדגמה להדגמה ובסוף השימוש 

 • בימים עם לחות נמוכה עלולה העוצמה של המכשיר להתגבר

 •  במכשירים שבהם מתג ההפעלה ובורר העוצמה נפרדים, יש לשים לב שבורר העוצמה נמצא על מינימום בעת הפעלת המכשיר

 

ציוד/כלים
דרושים:

 •  מכשיר ואן-דה-גרף

 •  כדור לפריקת מטענים

 • כבל חשמלי עם בננות משני הצדדים

 • אפשרויות שונות לבחירה:

 1. נורית על מוט

 2. שפופרות גזים

 3. נורת פלורסנט

 4. שבשבת אלקטרוסטטית ומתאם

 5. ראש שיער או בובת ברבי

 6. קופסה גלילית שקופה מחומר מבודד ובתוכה כדורי קלקר מצופים אלומיניום

 7. מכל אלומיניום לניסוי חוק פרדיי

חומרים
דרושים:

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה


מהלך ההכנה


 •   בדקו שמתג ההפעלה במצב OFF לפני החיבור של המכשיר לחשמל

 • חברו בעזרת כבל את מוט פריקת המטענים

מהלך הדגמה/ניסוי

הדגמה מספר 1

 1.      ודאו שהמכשיר במצב OFF.

 2.      ודאו שכדור הפריקה מחובר לואן-דה-גרף.

 3.    חברו בחלקו העליון של המכשיר את אחד מהפריטים: ראש שיער, שבשבת אלקטרוסטטית, מיכל כדורים שקוף או מיכל אלומיניום.

 4.     הפעילו את המכשיר והגבירו את העוצמה בעזרת הבורר.

 5.     הנמיכו את העוצמה וכבו את המכשיר.

 6.     הצמידו את כדור הפריקה לראש הוואן-דה-גרף לפריקת מטענים.

 7.     בין החלפת הפריטים יש לחזור על סעיפים 6-1.

 

הדגמה מספר 2

 1.     ודאו שהמכשיר במצב ON.

 2.     ודאו שמכשיר הפריקה מחובר לואן-דה-גרף.

 3.     קרבו והרחיקו (ללא מגע במכשיר) את המוט עם הנורה אל ראש הוואן-דה-גרף.

 4.    קרבו והרחיקו (ללא מגע במכשיר) את כדור הפריקה אל ראש הוואן-דה-גרף.

 5.     הנמיכו את העוצמה וכבו את המכשיר.

 6.     הצמידו את כדור הפריקה לראש הוואן-דה-גרף לפריקת מטענים.

 

תוצאות צפויות

 •  השערות יזדקרו.

 • השבשבת תסתובב.

 • הכדורים במכל השקוף יקפצו.

 • ברקים ייווצרו במכל האלומיניום.

 • בין כדור הפריקה לוואן-דה-גרף ייווצרו ברקים.

 • הנורה על המוט תאיר.

הסבר מדעי